Privacy- & Cookiebeleid

Contact gegevens

Deze website is eigendom van de BV DAKWERKEN MARIEN JORIS
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Diestsesteenweg 516, 3010 Leuven
Telefoon: 016/43.38.36
E-mail: info@dakwerkenmarienjoris.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0746 899 307
KBO nummer: 0746.899.307

Hierna genoemd: de zaak Dakwerken Mariën Joris
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de zaak of rechthoudende derden..

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De zaak levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal dezaak de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De zaak kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De zaak geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De zaak kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De zaak verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Joris Mariën.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website Dakwerken Mariën Joris en door het gebruik van de op deze website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerkingsdoeleinden
De zaak verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van patiënten/klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van direct marketing). Daarnaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een e-mailadres, baseert de zaakvoerder zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaak wordt van een webshop, baseert de zaakvoerder zich op zijn wettelijke verplichtingen om farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de patiënt/klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van patiënten/klanten zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De patiënt/klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de patiënt/klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de patiënt/klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dakwerkenmarienjoris.be

Direct marketing
De patiënt/klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de zaak. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

COOKIESNederlands

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

Op enkele pagina’s registreren we in cookies:

  • uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte
  • of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen)
  • of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site

Cookies worden ook opgeslagen voor Europa Analytics, de software waarmee we nagaan hoe doeltreffend en efficiënt de websites van de Europese Commissie op EUROPA zijn. Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.

Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken

Meer info?

Voor meer info verwijzen wij u graag door naar de website van de Europeese Unie.


Français

Cookies

Pour assurer le bon fonctionnement de ce site, nous devons parfois enregistrer de petits fichiers de données sur l’équipement de nos utilisateurs. La plupart des grands sites web font de même.

Qu’est-ce qu’un cookie?

Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos actions et préférences (nom d’utilisateur, langue, taille des caractères et autres paramètres d’affichage) pendant un temps donné, pour que vous n’ayez pas à réindiquer ces informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d’une page à une autre.

Comment utilisons-nous les cookies?

Certaines de nos pages utilisent des cookies afin de mémoriser:

  • vos préférences d’affichage, comme le contraste et la taille des caractères;
  • si vous avez déjà répondu à une enquête vous demandant si le contenu vous a été utile (la question ne vous sera ainsi posée qu’une fois);
  • si vous avez accepté que nous utilisions des cookies sur ce site.

En outre, certaines vidéos présentées sur nos pages utilisent des cookies pour recueillir des statistiques anonymes indiquant comment vous êtes arrivé sur la page et quelles vidéos vous avez vues.
Les cookies sont également conservés par Google Analytics, le service analytique de Google qui mesure l’efficacité du site web. Ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site, mais ils facilitent votre navigation. Vous pouvez les bloquer ou les supprimer, mais vous risquez alors d’empêcher le bon fonctionnement de certains éléments du site. Les informations contenues dans les cookies ne visent pas à vous identifier personnellement et nous en contrôlons pleinement les données. Ces cookies ne sont jamais utilisés à d’autres fins que celles indiquées ici.

Comment contrôler les cookies?

Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Pour en savoir plus, consultez aboutcookies.org. Vous avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur et de configurer la plupart des navigateurs pour qu’ils les bloquent. Toutefois, dans ce cas, vous devrez peut-être indiquer vous-mêmes certaines préférences chaque fois que vous vous rendrez sur un site, et certains services et fonctionnalités risquent de ne pas être accessibles.

Plus d’infos?

Pour plus d’info veuillez visiter le site de la Commission Européenne.


English

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember:

  • your display preferences, such as contrast colour settings or font size
  • if you have already replied to a survey pop-up that asks you if the content was helpful or not (so you won’t be asked again)
  • if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.
Cookies are also stored by Google Analytics, an analytical service that measures the effectiveness and efficiency of the website. Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

How to control cookies?

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

More info?

If you request more info please go to the webpage webpage of the European Commission.